جزیره

فیلـتر

نمایش دادن همه 3 نتیجه

شرکت معتبر شیرآلات بهداشتی جزیره (شل سابق) با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در تولید شیرآلات بهداشتی ، با استفاده از متخصصین ، مهندسان و پرسنل مجرب خود توانسته است ، شیرآلات با کیفیت همراه با تنوع بالا ،

خدمات پس از فروش گسترده و واقعی ، مطابق با استانداردهای ملی ایران ، اسـتاندارد اروپـا CE و اسـتاندارهای بین المللـی از جملـه ISO 9001 :2008 تولیـد نمایـد و در زمـره برتریـن تولیدکننـدگان کشــور محســوب شــود،

در همیــن راســتا، همزمــان بــا تولیــد داخلــی , و بــا توجــه بــه دارا بــودن نشــان اســتاندارد اروپــا CE در زمینــه صــادرات قدمهــای اساســی برداشــته،

به طـوری کـه امـروزه برنـد جزیـره در کشـورهای خاورمیانـه کاملا شـناخته شـده اسـت . توجـه و نـگاه ویـژه بـه صـادرات و درآمدهـای ارزی بـرای کشـور عزیزمـان ایـران ، از جمله افق های بلند این شرکت می باشد.

اطلاعات بیشتر ...