موتا

فیلـتر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

شرکت معتبر شیرآلات بهداشتی موتا با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در تولید شیرآلات بهداشتی ، با استفاده از متخصصین ، مهندسان و پرسنل مجرب خود توانسته است ، شیرآلات با کیفیت همراه با تنوع بالا ، خدمات پس از فروش گسترده و واقعی ، مطابق با استانداردهای ملی ایران ، اسـتاندارد اروپـا CE و اسـتاندارهای بین المللـی از جملـه ISO 9001 :2008 تولیـد نمایـد و در زمـره برتریـن تولیدکننـدگان کشــور محســوب شــود، در همیــن راســتا، همزمــان بــا تولیــد داخلــی , و بــا توجــه بــه دارا بــودن نشــان اســتاندارد اروپــا CE در زمینــه صــادرات قدمهــای اساســی برداشــته، به طـوری کـه امـروزه برنـد جزیـره در کشـورهای خاورمیانـه کاملا شـناخته شـده اسـت . توجـه و نـگاه ویـژه بـه صـادرات و درآمدهـای ارزی بـرای کشـور عزیزمـان ایـران ، از جمله افق های بلند این شرکت می باشد.

اطلاعات بیشتر ...